پرسشنامه های خانواده

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

7,500 تومان
7,500 تومان

پرسشنامه های خانواده

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

6,500 تومان
6,500 تومان
10,000 تومان

پرسشنامه های خانواده

پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

8,000 تومان
6,000 تومان
7,000 تومان
9,000 تومان
6,500 تومان
7,000 تومان
9,800 تومان