پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه سهل‌انگاری اجتماعی

7,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

5,500 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه ضربه عشق راس (LTI)

7,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه قدرت ارتباطات

7,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

6,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه محبوبیت

6,000 تومان
6,000 تومان
8,500 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه مقیاس عشق

7,500 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)

5,000 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه مقیاس های رابطه (RSQ)

7,000 تومان
7,900 تومان