8,900 تومان
5,000 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه سواد مالی معنین الدین

5,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

9,000 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

6,900 تومان
5,000 تومان
7,000 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه علایق شغلی – تحصیلی

7,900 تومان
5,900 تومان
7,000 تومان
5,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

7,900 تومان