7,900 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

5,500 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه علایق شغلی – تحصیلی

7,900 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

5,900 تومان
6,800 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

7,500 تومان
5,000 تومان
5,500 تومان
7,000 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ)

6,000 تومان

پرسشنامه های تحصیلی

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ساعتچی

9,000 تومان
7,900 تومان