پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه احساس ناکامی (Entrapment)

5,500 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه احساس پیری (APQ)

15,900 تومان

پرسشنامه های گوناگون

پرسشنامه احساس پیوستگی

5,000 تومان
8,500 تومان
7,900 تومان
6,500 تومان
13,900 تومان

پرسشنامه آسیب روانی

پرسشنامه اختلال موکنی (MGH-HPS)

7,500 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

6,900 تومان

پرسشنامه روابط بین فردی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۲)

7,000 تومان
6,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه ادراک از مدیریت

5,900 تومان