قراردادهای رایانه ای

قرارداد آماده پشتیبانی نرم افزار

7,000 تومان
9,000 تومان

قراردادهای ملکی

قرارداد آماده پیش فروش

19,000 تومان

قراردادهای خدمات تخصصی

قرارداد آماده پژوهشى

5,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمان انجام کار یا خدمت

5,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمان مدیریت

5,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمانکاری

5,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمانکاری بین المللی

5,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn – Key

7,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

5,000 تومان

قراردادهای پیمانکاری و عمرانی و مهندسی

قرارداد آماده پیمانکاری نظافت

7,000 تومان

قراردادهای حقوق مولف

قرارداد آماده چاپ کتاب

9,000 تومان