قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

قرارداد آماده واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

5,000 تومان