نمونه قرارداد پروژه پژوهشی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده پروژه پژوهشى

5,000 تومان
قرارداد آماده پروژه پژوهشى این قرارداد شامل 9 ماده بوده و در پنج نسخه تنظیم شده و به امضاى طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن داراى اعتبار واحد است . مواد قرارداد: موضوع قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد پیش پرداخت مواعد ارائه و تصویب گزارش ها جرایم تاخیر ضمایم قرارداد نشانى طرفین قرارداد نسخ […]
سبد خرید