اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراك دﻳﺪاري ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ

تصویر شاخص

موضوع: اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراك دﻳﺪاري ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ

چکیده:

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراك دﻳـﺪاري ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ داﻧـﺶآﻣـﻮزان ﻣﺒـﺘ ﻼ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶآزﻣـﻮ ن -ﭘـﺲآزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﻮد. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴـﻪي داﻧـﺶآﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ داراي اﺧـﺘﻼل ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟـﻪ/ بیش فعالی که در مقطع پیش دبستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 95_96 مشغول به تحصیل بودند تشکیل داد, که از بین آنها تعداد 30 نفر به شیوه ی غربالگری, پس از مصاحبه ی بالینی ساختمند انتخاب و به طور تصادفی و با نسبت های مساوی در ﮔﺮوهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﺎﻣ ﻞ آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﺰ-ﭘﻴﺮون و ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪهي ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻛﺎﻧﺮز واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد. داده هاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ آﻣﻮزش ادراك دﻳﺪاري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ادراك دﻳﺪاري در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ/ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ

واژه های کلیدی: ادراک دیداری، توجه، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ارسال دیدگاه در سایت رابینیا :

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ادراك دﻳﺪاري ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ /ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 18 مهر 1397آخرین بروزرسانی: 15 آذر 1399تعداد بازدید: 434
قوانین و مزایای استفاده

  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
  • تضمین کیفیت فایل ها
مدرس

قیمت دوره

رایگان