ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان

تصویر شاخص

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي, ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دانش آموزان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر 164 آزمودنی, 83 دانش آموز دختر 81 داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. آزمودنی ها پرسشنامه های “مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر” , “ﺳﯿﺎﻫﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي یادگیری زبان و “ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن ،” و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ “آزﻣﻮن ﻣﻌﻠﻢﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ”را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد .و ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و آزﻣﻮن ﺑﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و اﻧﮕﯿﺰشدروﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ زﺑﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ارسال دیدگاه در سایت رابینیا :

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﻧﻘﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 16 مهر 1398آخرین بروزرسانی: 27 مهر 1399تعداد بازدید: 238
قوانین و مزایای استفاده

  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
  • تضمین کیفیت فایل ها
مدرس

قیمت دوره

رایگان