رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب
در انتظار تصویر محصول
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:
نفر این محصول رو خریدن

توضیحات محصول

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 موضوع پایان نامه

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با افسردگی زناشویی در زنان متاهل کارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

[list_positive]

  • این پایان نامه شامل ۵ فصل به صورت کامل می باشد
  • شامل ۱۲۴ صفحه به صورت word می باشد
  • این فایل به صورت رایگان می باشد

[/list_positive]

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک های مقابله ای با فرسودگی زناشویی در زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب بود.پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری را کلیه زنان کارمند شهرستان اسلام آبادغرب تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش ۱۴۴ کارمند زن بود که از بین اداره های این شهرستان به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده شامل، مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز و نانز، مقیاس پنج عاملی جدید شخصیت و فرم تجدیدنظر شده آن از مک کری و کاستا، مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی اندلر و پارکر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان صورت گرفت. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که موافق بودن (عامل چهارم ویژگی های شخصیتی) می تواند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کند، اما سائر عامل ها پیش بینی کننده فرسودگی زناشویی نیستند. همچنین نتایج نشان داد که  از بین سبک های مقابله ای سبک هیجان مدار و سبک اجتنابی می توانند فرسودگی زناشویی را پیش بینی کنند. بنابراین یافته های به دست آمده نشان داد که گشودگی، موافق بودن، سبک هیجان مدار، وسبک اجتنابی توان پیش بینی فرسودگی زناشویی را دارند.

عنوان شماره                                                    فهرست                                                                        صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
-۱-۱ بیان مسئله……. ………………………………………………………………………………………………………………….۴
-۲-۱ اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۳- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۴- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱- دلزدگی و دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲- تعریف دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۳- چگونگی پدیدآیی و تحول دلزدگی………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۴- علائم دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۵- دلزدگی زناشویی…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۵-۱- تعریف دلزدگی زناشوئی………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۵-۲ مبانی نظری دلزدگی…………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۳- دلزدگی زناشوئی از دیدگاه اصالت وجودی و روان تحلیل گری…………………………………………………………..۱۹
۲-۵-۴- سایر دیدگاه ها دلزدگی………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۶- متغیرهایی که سبب تشدید دلزدگی می شوند…………………………………………………………………………….۲۱
۲-۶-۱- متغیرهایی که از دلزدگی پیش گیری می کنند……………………………………………………………………………۲۳
۲-۷- عوامل مرتبط با دلزدگی زناشوئی………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۷-۱- استرس و دلزدگی زناشوئی………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۷-۲- وظایف والدینی و دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۷-۳- دلزدگی زناشویی و طول مدت ازدواج……………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۸- تفاوت روند طبیعی زندگی مشترک و دلزدگی زناشوئی……………………………………………………………………۲۸
۲-۸-۱- راه های جلوگیری از دلزدگی زناشوئی…………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۹- شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۱۰- نظریه های شخصیت………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰-۱- رویکرد روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰-۲ رویکرد پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳- رویکرد شناختی…………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۰-۴- رویکرد رفتاری……………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۰-۵- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۰-۶- نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۰-۷- نظریه بقراط…………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۰-۸- نظریه کرچمر……………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۰-۹- رویکرد صفات……………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۱- تیپ های روان شناختی یونگ………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۲- پیشینه تاریخی مدل پنج عامل شخصیت………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۳- عوامل پنج گانه شخصیت……………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۱۳-۱- روانژندی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۳-۲- برون گرایی…………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۲-۱۳-۳- انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱۳-۴- دلپذیر بودن…………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۱۳-۵- مسئولیت پذیری و با وجدان بودن……………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۱۴- سبک مقابله ای……………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۴-۱- طبقه بندی فرآیند مقابله ای……………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۱۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۵- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۵-۱- پرسشنامه فرسودگی زناشوئی…………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۵-۲- سیاهه ی پنج عامل شخصیت و فرم تجدید نظر شده ی آن…………………………………………………………۶۱
۳-۵-۳- مقیاس راهبردهای مقابله با تنیدگی……………………………………………………………………………………۶۳
۳-۶- روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۷- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………۶۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۴-۲- یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۳- یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………..۷۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۲- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۹۸
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۵-۱-۳- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….۹۸
۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………۹۹

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

نمایش کامل نقد و بررسی
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش