رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان
در انتظار تصویر محصول
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:
نفر این محصول رو خریدن

توضیحات محصول

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان

موضوع

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و
همسالان

[list_positive]

  • این پایان نامه شامل ۵ فصل به صورت کامل می باشد
  • شامل ۲۲۹ صفحه به صورت pdf می باشد
  • این فایل به صورت رایگان می باشد

[/list_positive]

 

چکیده:

مقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و سوء مصرف مواد تقسیم بندی میشود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از ۱)بررسی تجربه زیسته و پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، ۲)سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و
انگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی، ۳) مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانهای استفاده شد. در بخش کیفی ۲۰ شرکت کننده از موقعیتهای بالینی و غیربالینی و در بخش کمی ۲۴۰ شرکت کننده از موقعیت های
بزهکار و آزاردیده بررسی شدند.در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهای سیاهه خود آسیب رسانی، مقیاس انگیزه های خودآسیب رسانی، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادی،پرسشنامه قلدری/قربانی و مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان استفاده شد. دادههای بخش کیفی با روش
پدیدارشناسی توصیفی ( روش کلایزی) و داده های بخش کمی با روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند.
نتایج: از مصاحبه ها سه خوشه اصلی شامل معانی خودآسیبرسانی، انواع خودآسیب رسانی(رهاییبخش و قدرتبخش) و علل روانشناختی و علل محیطی شناسایی شد. از نظر نوجوانان، خودآسیبرسانی مستقیم زخمی بدون درد است که با هدف غلبه بر تعارضهای ارتباطی شدید، انتقال یک پیام اجتماعی تاثیرگذار یا رهایی از هیجانهای طاقت فرسا استفاده می شود. یافته های بخش کمی نیز نشان داد نقایص تنظیم هیجانی، خودانتقادی و الگوگیری از خودجرحی همسالان به صورت معنی داری در قالب یک مدل تحلیل مسیر فروانی خودآسیبرسانی مستقیم را پیش بینی می کنند. هشت انگیزه خودآسیب رسانی مستقیم عبارت بودند از پذیرش- گروهی، تنظیم هیجان، ابرازآشفتگی، اثباتخود، ضدخودکشی، ضد تجزیهای،تمایزخوداز دیگران و انتقام گرفتن. از لحاظ نقص در مهارتهای تنظیم هیجانی و خودانتقادی تفاوتی بین خودآسیبرسانی مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد. هر چند افکار خودکشی گروه با خودآسیبرسانی غیر مستقیم بیشتر است؛ اما آمادگی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم به دلیل تکانشوری زیاد برای اقدام خودکشی بیشتر است. اقدام خودکشی با خودآسیب رسانی مستقیم رابطه دارد؛ اما با برخی از انواع خودآسیب رسانی غیرمستقیم مانند سوء مصرف مواد وخطرجویی جنسی نیز رابطه دارد.

نتیجه گیری: نوجوانان ایرانی خودجرحی را بیشتر در نقش یک پیام اجتماعی موثربرای اعتراض و رهایی از تعارضهای بین فردی ادراک میکنند. نقایص کنترل تکانه نوجوانان را مستعد آسیب به خود می  کند و خود انتقادی به ویژه از نوع خودبی کفایت پنداری مکانیسمی است که تبیین کننده رابطه نقص کنترل تکانه و خودآسیب رسانی است و خودجرحی همسالان به صورت مستقیم بر روی فراونی خودجرحی نوجوان اثرگذار است. شباهت خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ نقایص تنظیم هیجانی و خودانتقادی ممکن است به این معنا باشد که آنها دارای ریشه های مشترکی هستند. احتمال خودکشی هر دو گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به یک اندازه است. براساس یافته ها می توان پیشنهاد داد که نقص کنترل تکانه و افکار خودکشی را باید مهمترین حوزه هایی در نظر گرفت که باید در کاهش احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شوند.

 

کلیدواژهها: خودآسیب رسانی، خود جرحی، اقدام خودکشی،تنظیم هیجانی، خود انتقادی، همسالان

 

فهرست:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۱۵
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
سوالها یا فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۱۶
تعریف نظری و عملی مفاهیم…………………………………………………………………………………………………. ۱۷
خود آسیب رسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
عوامل روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
تنظیم هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
خود انتقادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
عوامل همسالان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
احتمال خودکشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
گفتار دوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
تعریف خود آسیب رسانی ………………………………………………………………………………………………………. ۲

اصطلاح شناسی خود آسیب رسانی………………………………………………………………………………………….. ۳
تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی………………………………………………………………………………………. ۴
طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی …………………………………………………………………………….. ۹
ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی……………………………………………………………. ۱۵
شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم…………………………………………………. ۱۸
خود جرحی و طبقات تشخیصی…………………………………………………………………………………………….. ۲۰
شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی…………………………………………………………………… ۲۷
خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص……………………………………………………………………… ۲۹
مدل های علت شناسی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
الف)مدل تحولی خودجرحی…………………………………………………………………………………………………. ۳۱
ب)مدل تنظیم هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
پ)مدل اجتناب از تجربه………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
ت) مدل محیطی خود جرحی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
ث ) مدل روابط ابژه ای ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

ج) مدل تلفیقی تحول و تداوم خودجرحی…………………………………………………………………………….. ۴۰
چ)مدل تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
ح) مدل خود تنبیهی خودجرحی…………………………………………………………………………………………….. ۴۴
خ)مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی…………………………………………………………………………. ۴۵
د)مدل اجتماعی خود جرحی…………………………………………………………………………………………………. ۴۶
ذ)مدل مازوخیسمی………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
ر)مدل ضد خودکشی …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی……………………………………………………………………………… ۵۰
عوامل خطر روان شناختی……………………………………………………………………………………………………… ۵۱
الف)تصور از خویشتن و خود جرحی………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
عوامل همسالان …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
الف)عوامل همسالان و خودجرحی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم……………………………………………………………………… ۵۹
رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی……………………………………………………………….. ۶۴
۱.نظریه دروازهای……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۲.نظریه بین فردی خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳.مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴.نظریه متغییر سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی………………………………………………………………………….. ۷۳
احتمال خودکشی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………. ۷۸
خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی …………………………………………………………. ۸۰
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
گفتار سوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
جامعه و نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
بخش کیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۱)پرسشنامه خود آسیب رسانی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۲)مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳)مقیاس انواع انتقاد از خود/حمله به خود و خود اطمینان بخشی………………………………………………………………………….. ۸۶

۴)مقیاس رفتارها و کارکردهای خودجرحی………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۵)مقیاس احتمال خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۶)پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان……………………………………………………………………………………………………. ۸۹
مصاحبه نیمه ساختار یافته…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
شیوه اجرای بخش کیفی……………………………………………………………………………………………………… ۹۰
تجزیه و تحلیل مصاحبه های بخش کیفی…………………………………………………………………………………. ۹۱
شیوه اجرای بخش کمی ………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
شیوه تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
گفتار چهارم
نتایج بخش کیفی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
سوال اول. ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟…….. ۹۷
خوشه الف )معنای خود آسیب رسانی…………………………………………………………………………………….. ۹۹
مضمون اول :روشها و تعاریف خود آسیب رسانی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۹
مضمون دوم : حالتهای هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
مضمون سوم: پیام اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
خوشه (ب): انواع خود جرحی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

خوشه (ج): علل خود جرحی……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
مضمون اول)عوامل روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱.۱ )آشفتگی های هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۲.۱ ) نقصحل مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳.۱ ) نقصخود تسکینبخشی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۴.۱ )رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همسالان……………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۲)عوامل محیطی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۱.۲ )الگوگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۲.۲ ) خانواده نابهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۳.۲ ) مصرف و سوء مصرف مواد و الکل………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
سوال دوم. چه عواملی در پدیدایی خودآسیب رسانی نوجوانان نقش دارند؟…………………………………………………………. ۱۰۸
نمودار مسیر خود جرحی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
الف)مدل خودجرحی رهایی بخش…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
ب) مدل خودجرحی قدرت بخش……………………………………………………………………………………… ۱۱۰
یافته های بخش کمی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
الف) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
شیوع رفتارهای خود آسیب رسانی ………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

عوامل پیشایند خود جرحی…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
مقایسه ویژگی های گروه بزهکار و آزاردیده………………………………………………………………………….. ۱۱۵
نتایج همبستگی متغییرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
سوال سوم : انگیزه های اصلی رفتارهای خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟ …………………………………………….. ۱۲۰
سوال چهارم :چه رابطه ای بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟ …………………………………………………… ۱۲۵
فرضیهاول:مشکلات تنظیم هیجانی،خودانتقادی، قربانی شدن و الگوگیری از همسالان خودآسیب رسانی را پیش بینی میکنند
۱۲۷…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه دوم: خود انتقادی دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه ای دارد ………………… ۱۳۱
فرضیه سوم : الگوگیری از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.
۱۳۳…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد. ………………………… ۱۳۵
فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است. …… ۱۳۵
سوال پنجم : چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت های تنظیم هیجانی وجود
دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
سوال ششم: چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادی وجود دارد؟…………… ۱۴۰
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
گفتار پنجم
بحث سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
مقایسه یافته های جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی………………………………………… ۱۴۸

بحث سوال دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹
بحث سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
بحث سوال چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰
بحث سوال پنجم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
بحث سوال ششم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴
بحث فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
بحث فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
بحث فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲
بحث فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴
بحث فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۸
محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
پیشنهادهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱
پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳

 

نمایش کامل نقد و بررسی
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

    هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش