رفتارهاي خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان

تصویر شاخص
تعداد صفحات

229

نوع فایل

PDF

موضوع

رفتارهاي خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و
همسالان

  • این پایان نامه شامل ۵ فصل به صورت کامل می باشد
  • شامل 229 صفحه به صورت pdf می باشد
  • این فایل به صورت رایگان می باشد

 

چکیده:

مقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و سوء مصرف مواد تقسیم بندي میشود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از 1)بررسی تجربه زیسته و پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، 2)سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و
انگیزه هاي روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی، 3) مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانهاي استفاده شد. در بخش کیفی 20 شرکت کننده از موقعیتهاي بالینی و غیربالینی و در بخش کمی 240 شرکت کننده از موقعیت هاي
بزهکار و آزاردیده بررسی شدند.در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهاي سیاهه خود آسیب رسانی، مقیاس انگیزه هاي خودآسیب رسانی، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادي،پرسشنامه قلدري/قربانی و مقیاس الگوگیري از خودجرحی همسالان استفاده شد. دادههاي بخش کیفی با روش
پدیدارشناسی توصیفی ( روش کلایزي) و داده هاي بخش کمی با روش مدل سازي معادلات ساختاري، تحلیل عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند.
نتایج: از مصاحبه ها سه خوشه اصلی شامل معانی خودآسیبرسانی، انواع خودآسیب رسانی(رهاییبخش و قدرتبخش) و علل روانشناختی و علل محیطی شناسایی شد. از نظر نوجوانان، خودآسیبرسانی مستقیم زخمی بدون درد است که با هدف غلبه بر تعارضهاي ارتباطی شدید، انتقال یک پیام اجتماعی تاثیرگذار یا رهایی از هیجانهاي طاقت فرسا استفاده می شود. یافته هاي بخش کمی نیز نشان داد نقایص تنظیم هیجانی، خودانتقادي و الگوگیري از خودجرحی همسالان به صورت معنی داري در قالب یک مدل تحلیل مسیر فروانی خودآسیبرسانی مستقیم را پیش بینی می کنند. هشت انگیزه خودآسیب رسانی مستقیم عبارت بودند از پذیرش- گروهی، تنظیم هیجان، ابرازآشفتگی، اثباتخود، ضدخودکشی، ضد تجزیهاي،تمایزخوداز دیگران و انتقام گرفتن. از لحاظ نقص در مهارتهاي تنظیم هیجانی و خودانتقادي تفاوتی بین خودآسیبرسانی مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد. هر چند افکار خودکشی گروه با خودآسیبرسانی غیر مستقیم بیشتر است؛ اما آمادگی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم به دلیل تکانشوري زیاد براي اقدام خودکشی بیشتر است. اقدام خودکشی با خودآسیب رسانی مستقیم رابطه دارد؛ اما با برخی از انواع خودآسیب رسانی غیرمستقیم مانند سوء مصرف مواد وخطرجویی جنسی نیز رابطه دارد.

نتیجه گیري: نوجوانان ایرانی خودجرحی را بیشتر در نقش یک پیام اجتماعی موثربراي اعتراض و رهایی از تعارضهاي بین فردي ادراك میکنند. نقایص کنترل تکانه نوجوانان را مستعد آسیب به خود می  کند و خود انتقادي به ویژه از نوع خودبی کفایت پنداري مکانیسمی است که تبیین کننده رابطه نقص کنترل تکانه و خودآسیب رسانی است و خودجرحی همسالان به صورت مستقیم بر روي فراونی خودجرحی نوجوان اثرگذار است. شباهت خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ نقایص تنظیم هیجانی و خودانتقادي ممکن است به این معنا باشد که آنها داراي ریشه هاي مشترکی هستند. احتمال خودکشی هر دو گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به یک اندازه است. براساس یافته ها می توان پیشنهاد داد که نقص کنترل تکانه و افکار خودکشی را باید مهمترین حوزه هایی در نظر گرفت که باید در کاهش احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شوند.

 

کلیدواژهها: خودآسیب رسانی، خود جرحی، اقدام خودکشی،تنظیم هیجانی، خود انتقادي، همسالان

 

فهرست:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 15
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 16
سوالها یا فرضیه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………… 16
تعریف نظري و عملی مفاهیم…………………………………………………………………………………………………. 17
خود آسیب رسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
عوامل روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
تنظیم هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
خود انتقادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
عوامل همسالان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
احتمال خودکشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
گفتار دوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
تعریف خود آسیب رسانی ………………………………………………………………………………………………………. 2

اصطلاح شناسی خود آسیب رسانی………………………………………………………………………………………….. 3
تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی………………………………………………………………………………………. 4
طبقه بندي انواع رفتارهاي خود آسیب رسانی …………………………………………………………………………….. 9
ماهیت و معناي خودآسیب رسانی در پژوهش هاي کیفی……………………………………………………………. 15
شباهت ها و تفاوت هاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم…………………………………………………. 18
خود جرحی و طبقات تشخیصی…………………………………………………………………………………………….. 20
شیوع و ویژگی هاي جمعیت شناختی خود جرحی…………………………………………………………………… 27
خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه هاي خاص……………………………………………………………………… 29
مدل هاي علت شناسی………………………………………………………………………………………………………….. 31
الف)مدل تحولی خودجرحی…………………………………………………………………………………………………. 31
ب)مدل تنظیم هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 34
پ)مدل اجتناب از تجربه………………………………………………………………………………………………………. 37
ت) مدل محیطی خود جرحی……………………………………………………………………………………………………………………………. 39
ث ) مدل روابط ابژه اي ……………………………………………………………………………………………………….. 39

ج) مدل تلفیقی تحول و تداوم خودجرحی…………………………………………………………………………….. 40
چ)مدل تجزیه اي……………………………………………………………………………………………………………….. 44
ح) مدل خود تنبیهی خودجرحی…………………………………………………………………………………………….. 44
خ)مدل کارکردي خودجرحی بدون خودکشی…………………………………………………………………………. 45
د)مدل اجتماعی خود جرحی…………………………………………………………………………………………………. 46
ذ)مدل مازوخیسمی………………………………………………………………………………………………………………. 49
ر)مدل ضد خودکشی …………………………………………………………………………………………………………… 50
عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی……………………………………………………………………………… 50
عوامل خطر روان شناختی……………………………………………………………………………………………………… 51
الف)تصور از خویشتن و خود جرحی………………………………………………………………………………………………………………… 51
عوامل همسالان …………………………………………………………………………………………………………………… 55
الف)عوامل همسالان و خودجرحی…………………………………………………………………………………………………………………….. 55
انگیزه ها و کارکردهاي خودآسیب رسانی مستقیم……………………………………………………………………… 59
رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی……………………………………………………………….. 64
1.نظریه دروازهاي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2.نظریه بین فردي خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

3.مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی ……………………………………………………………………………………………………….. 70
4.نظریه متغییر سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی………………………………………………………………………….. 73
احتمال خودکشی ………………………………………………………………………………………………………………… 76
احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم………………………………………………………. 78
خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی …………………………………………………………. 80
جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
گفتار سوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 82
جامعه و نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….. 84
بخش کیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. 85
ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
1)پرسشنامه خود آسیب رسانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
2)مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
3)مقیاس انواع انتقاد از خود/حمله به خود و خود اطمینان بخشی………………………………………………………………………….. 86

4)مقیاس رفتارها و کارکردهاي خودجرحی………………………………………………………………………………………………………… 87
5)مقیاس احتمال خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
6)پرسشنامه قلدري/ قربانی آلوئوس………………………………………………………………………………………………………………….. 88
خرده مقیاس الگوگیري از خودجرحی همسالان……………………………………………………………………………………………………. 89
مصاحبه نیمه ساختار یافته…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
شیوه اجراي بخش کیفی……………………………………………………………………………………………………… 90
تجزیه و تحلیل مصاحبه هاي بخش کیفی…………………………………………………………………………………. 91
شیوه اجراي بخش کمی ………………………………………………………………………………………………………. 93
شیوه تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………….. 93
گفتار چهارم
نتایج بخش کیفی…………………………………………………………………………………………………………………. 95
سوال اول. ماهیت و معناي خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟…….. 97
خوشه الف )معناي خود آسیب رسانی…………………………………………………………………………………….. 99
مضمون اول :روشها و تعاریف خود آسیب رسانی ……………………………………………………………………………………………….. 99
مضمون دوم : حالتهاي هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………. 101
مضمون سوم: پیام اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 102
خوشه (ب): انواع خود جرحی……………………………………………………………………………………………. 104

خوشه (ج): علل خود جرحی……………………………………………………………………………………………… 105
مضمون اول)عوامل روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….. 105
1.1 )آشفتگی هاي هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
2.1 ) نقصحل مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
3.1 ) نقصخود تسکینبخشی …………………………………………………………………………………………………………………………… 106
4.1 )رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همسالان……………………………………………………………………………………………… 106
2)عوامل محیطی………………………………………………………………………………………………………………. 107
1.2 )الگوگیري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
2.2 ) خانواده نابهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
3.2 ) مصرف و سوء مصرف مواد و الکل………………………………………………………………………………………………………….. 107
سوال دوم. چه عواملی در پدیدایی خودآسیب رسانی نوجوانان نقش دارند؟…………………………………………………………. 108
نمودار مسیر خود جرحی……………………………………………………………………………………………………. 108
الف)مدل خودجرحی رهایی بخش…………………………………………………………………………………………………………………. 108
ب) مدل خودجرحی قدرت بخش……………………………………………………………………………………… 110
یافته هاي بخش کمی…………………………………………………………………………………………………………. 111
الف) یافته هاي توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
شیوع رفتارهاي خود آسیب رسانی ………………………………………………………………………………………. 115

عوامل پیشایند خود جرحی…………………………………………………………………………………………………. 115
مقایسه ویژگی هاي گروه بزهکار و آزاردیده………………………………………………………………………….. 115
نتایج همبستگی متغییرهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 119
سوال سوم : انگیزه هاي اصلی رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟ …………………………………………….. 120
سوال چهارم :چه رابطه اي بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟ …………………………………………………… 125
فرضیهاول:مشکلات تنظیم هیجانی،خودانتقادي، قربانی شدن و الگوگیري از همسالان خودآسیب رسانی را پیش بینی میکنند
127…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه دوم: خود انتقادي دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه اي دارد ………………… 131
فرضیه سوم : الگوگیري از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.
133…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد. ………………………… 135
فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است. …… 135
سوال پنجم : چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت هاي تنظیم هیجانی وجود
دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
سوال ششم: چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادي وجود دارد؟…………… 140
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 142
گفتار پنجم
بحث سوال اول……………………………………………………………………………………………………………….. 142
مقایسه یافته هاي جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی………………………………………… 148

بحث سوال دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 149
بحث سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………. 156
بحث سوال چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. 160
بحث سوال پنجم ………………………………………………………………………………………………………………. 162
بحث سوال ششم………………………………………………………………………………………………………………. 164
بحث فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….. 165
بحث فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………. 166
بحث فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………. 172
بحث فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………. 174
بحث فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………… 175
نتیجه گیري………………………………………………………………………………………………………………………. 178
محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………….. 181
پیشنهادهاي نظري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
پیشنهادهاي کاربردي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 182
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183

 

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ارسال دیدگاه در سایت رابینیا :

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رفتارهاي خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت

رایگان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 6 آبان 1399آخرین بروزرسانی: 17 آبان 1399تعداد بازدید: 169
قوانین و مزایای استفاده

  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
  • تضمین کیفیت فایل ها
فروشنده

مهسا محمدی

دکترای روانشناسی عمومی
قیمت

رایگان