جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)

تصویر شاخص

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)

 نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی) شامل مباحث زیر می باشد

رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐـﺮدن از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ درﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .روان درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ و درﻣﺎنﺟﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻫـﺮدو ي آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﻀـﻮر او ﺑﺎﺷﺪ .
ﻃﺒﻘﻪي اول روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .درﻣﺎن رواﻧﮑﺎوي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ، اﻧﮕﯿـﺰش ﻧﺎﻫﺸـﯿﺎر، و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادي ازﻣﺪلﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻮﻻً ﮔﺴﺘﺮش روان ﮐﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪلﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ، ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻫـﺎي ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي روان ﮐﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮﻣﺪلﻫﺎ، ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درواﮐﻨﺶ ﻋﻠﯿﻪ روان ﮐﺎوي ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ . درﻣﺎﻧﮕﺮان آدﻟﺮي ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ، اﻫﺪاف، رﻓﺘﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻫﺸﯿﺎر، ﺗﻌﻠﻖ و ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧـﺪ .

ﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ آدﻟﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﯽ، رﻓﺘﺎر زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ روي ﭘﻮﯾﺶﻫﺎي ﻧﺎﻫﺸﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ . ﻃﺒﻘﻪي دوم، درﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ و راﺑﻄﻪ ﮔﺮا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫـﺪ :روﯾﮑـﺮد وﺟـﻮدي، روﯾﮑـﺮد ﻓﺮدﻣـﺪار، و درﻣـﺎن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ .روﯾﮑﺮد وﺟﻮدي روي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﻮدن ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـ ﻪ .

اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﻧﻈﯿـﺮآزادي و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ، اﺿـ ﻄﺮاب، ﮔﻨـﺎه، آﮔـﺎﻫﯽ از ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ، آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻌﻨﯽ در دﻧﯿﺎ و ﺷﮑﻞ دادن آﯾﻨﺪهي ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻓﻌﺎل .اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد، ﻣﮑﺘـﺐ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪاي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪاي روﺷﻦ و ﻓﻨﻮن ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﮐـﻪ روي روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎي ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .

روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻣﺪار، ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪي اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ – ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، روي ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪي درﻣﺎنﺟﻮ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﻣﺎن اﺳﺖ .

اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪي ﻓﻌﺎل و رﻫﻨﻤﻮد دادن درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوي رﺷﺪ درون درﻣـﺎن ﺟﻮ، در ﺑﺴﺘﺮ راﺑﻄﻪي زﻧﺪه و اﺻﯿﻞ ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮ، آزاد ﻣﯽﺷﻮد .

آﺧﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺠﺮﺑﯽ، درﻣﺎن ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن راي ﺗﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن روي آﻧﭽﻪ درزﻣﺎن ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ، درﻣﺎﻧﻬﺎي ﮐﻨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ روي رﻓﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ درﻣﺎﻧﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻃﺮح رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي روﺷﻦ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .

رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ، ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﮔﺎﻣﻬـﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و درﻣﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﯾـﺎدﮔﯿﺮي – درﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﯿﻨﯽ ارزش ﻗﺎﯾﻞ اﺳـ ﺖ .رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﮋﮐﺎر و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﻧﺪ

واژه های کلیدی: نظریه های مشاوره و روان درمانی

  • جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)
  • شامل تعاریف و مفاهیم می باشد
  • شامل خلاصه فصل می باشد
  • شامل 45 صفحه می باشد

لازم به ذکر است که در این فهرست به صورت کلی نوشته شده است و در داخل فایل به تفکیک سر فصل ها رعایت شده اند

فهرست

لزوم مشاوره و ضرورت عملی نظریه

نظریه درمانی مراجع – محوری (راجرز)

نظریه روان درمانی گشتالت (پرز)

نظریه درمان مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای (برن)

نظریه واقعیت درمانی (گلاسر)

نظریه رفتار درمانی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

 

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ارسال دیدگاه در سایت رابینیا :

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت

49,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 27 دی 1399آخرین بروزرسانی: 29 دی 1399تعداد بازدید: 30
تعداد صفحات

45

قوانین و مزایای استفاده

  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
  • تضمین کیفیت فایل ها
مدرس

فرشاد فرجاد

قیمت

49,000 تومان