پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد و همکاران (۲۰۰۹)

7,000 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد و همکاران (2009)
پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد و همکاران (۲۰۰۹)

7,000 تومان