پرسشنامه استاندارد گرایش دیگرخواهانه

6,900 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

گرایش دیگرخواهانه
پرسشنامه استاندارد گرایش دیگرخواهانه

6,900 تومان