پرسشنامه احساس پیری (APQ)

15,900 تومان

تعداد گویه: 49
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه احساس پیری (APQ)
پرسشنامه احساس پیری (APQ)

15,900 تومان