پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (14 سوالی)

9,500 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خودتنظیمی
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (14 سوالی)

9,500 تومان