پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ (2012)

5,500 تومان

تعداد گویه : 31
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سیستم هوش تجاری
پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ (2012)

5,500 تومان