پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (زاتر و چاسین ، CCAQ)

7,000 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (زاتر و چاسین ، CCAQ)

7,000 تومان