پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)

13,900 تومان

تعداد گویه : 41
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

اختلال شخصیت افسرده
پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)

13,900 تومان