پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

5,800 تومان

تعداد گویه: 16
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه ابرازگری هیجانی-(EEQ)
پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

5,800 تومان