پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

5,200 تومان

تعداد گویه : 21
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان
پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

5,200 تومان