پرسشنامه مقیاس شدت خستگی (FSS) در بیماران مولتیپل اسكلروزیس (MS)

5,000 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه مقیاس شدت خستگی (FSS) در بیماران مولتیپل اسكلروزیس (MS)
پرسشنامه مقیاس شدت خستگی (FSS) در بیماران مولتیپل اسكلروزیس (MS)

5,000 تومان