پرسشنامه استاندارد کنش ارتباطی یاکوبسن

5,900 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

کنش ارتباطی
پرسشنامه استاندارد کنش ارتباطی یاکوبسن

5,900 تومان