پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی

7,000 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه طرحواره‌های هیجانی لیهی
پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی

7,000 تومان