پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

9,000 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

فراشناخت و فراهیجان مثبت
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

9,000 تومان