پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج (MLL)

7,500 تومان

تعداد گویه : 22
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

شاخص بی ثباتی ازدواج
پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج (MLL)

7,500 تومان