پرسشنامه مقیاس نیاز به خاتمه دی بیكر و كراوسون (NFCS)

5,900 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس نیاز به خاتمه
پرسشنامه مقیاس نیاز به خاتمه دی بیكر و كراوسون (NFCS)

5,900 تومان