پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد

5,500 تومان

تعداد گویه : 33
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد
پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد

5,500 تومان