پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996)

5,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی
پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996)

5,000 تومان