پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری موروگش و همکاران

5,200 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری موروگش
پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری موروگش و همکاران

5,200 تومان