پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

5,500 تومان

تعداد گویه: 17
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

5,500 تومان