پرسشنامه شایستگی هیجانی اجتماعی دانش آموزان

6,900 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه شایستگی هیجانی اجتماعی دانش آموزان
پرسشنامه شایستگی هیجانی اجتماعی دانش آموزان

6,900 تومان