پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

5,900 تومان

تعداد گویه: 25
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه شوخ طبعی
پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

5,900 تومان