پرسشنامه پاداش اجتماعی وین و همکاران (1997)

5,900 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه پاداش اجتماعی وین و همکاران
پرسشنامه پاداش اجتماعی وین و همکاران (1997)

5,900 تومان