پرسشنامه سبک های تدریس بر اساس هوش موفق پالوز و ماریکوتو

7,500 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سبک های تدریس
پرسشنامه سبک های تدریس بر اساس هوش موفق پالوز و ماریکوتو

7,500 تومان