پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون

6,900 تومان

تعداد گویه : 34
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری
پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون

6,900 تومان