استخاره آنلاين قرآن كريم
بنا به روایتی از امام صادق، قبل از استخاره بهتر است :