11% تخفیف
179,000 تومان
11% تخفیف

پیشنهاد شگفت انگیز

180 خلاصه کتاب کسب و کار (صوتی)

179,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش آستانه ادراکی سوسو

15,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش اندازه گیری زمان واکنش

15,000 تومان
9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش بیوفیدبک

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش تضادها و پس تصویرها

9,000 تومان

آزمایش های روانشناسی تجربی

آزمایش تعارض

9,000 تومان