پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض توماس کیلمن

5,000 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض
پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض توماس کیلمن

5,000 تومان