آزمون‌های فرافکن

آزمون آدمک گودیناف

9,500 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون آندره ری

7,000 تومان
4,500 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون اندریافت موضوع (TAT)

7,000 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون اندریافت کودکان (CAT)

12,900 تومان
10,000 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون جملات ناتمام راتر

5,900 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون خانه درخت آدم (HTP)

5,900 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون نقاشی های ناخودآگاه

5,000 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون کارت های ویسکانسین

6,500 تومان

آزمون‌های فرافکن

آزمون کلمات فراخوان یونگ

6,000 تومان

آزمون‌های فرافکن

کارت های آزمون رورشاخ

17,000 تومان