پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)

5,200 تومان

تعداد گویه : 27
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)
پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)

5,200 تومان