پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

7,500 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس
پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

7,500 تومان