پرسشنامه مقیاس تجارب تجزیه ای 2 (II DES)

5,000 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس تجارب تجزیه‌ای
پرسشنامه مقیاس تجارب تجزیه ای 2 (II DES)

5,000 تومان