پرسشنامه تصور از خود بک (BSCT)

8,900 تومان

تعداد گویه: 25
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه تصور از خود
پرسشنامه تصور از خود بک (BSCT)

8,900 تومان