پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48)48-Question Cola Mental Strength Questionnaire
پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48)48-Question Cola Mental Strength Questionnaire

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:
ویژگی های محصول
 • تعداد گویه : 48
 • روایی و پایایی : دارد
 • نمره گذاری : دارد
 • فروشنده: مجموعه رابینیا
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقالات مرتبط

9,800 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48)

 ویژگی های پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48) :

 • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

 • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط / مقاله هنجاریابی و مقاله بررسی روایی و پایایی است .

 

هدف پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48):

سنجش 5 عامل مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش


 

 سایر مطالب پرسشنامه استحکام روانی کلاف 48 سوالی (MTQ-48) :

پرسشنامه استحکام روانی کلاف (MTQ-48) شامل 48 گویه و همچنین دارای شیوه نمره گذاری لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ، پایایی و روایی می باشد.

ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ روﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ(Mental Toughness)رواﻧﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ

. ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ hardiness psychological

ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس آن را اﺑﺪاعﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ (1979) ﺳﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺖ:

 • ﺗﻌﻬﺪ
 • ﮐﻨﺘﺮل
 • ﭼﺎﻟﺶ

اﻣﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻼف و ﻫﻤﮑﺎران (2002) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺳﺎزهای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. واژه “ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ ” اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺘﻞ ﺑﺮ روی ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﮐﺘﻞ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر از 16 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 16 ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد. ﯾﻌﻨﯽ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ )ﯾﮏ دﻧﺪﮔﯽ ( را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻫﻨﯿﺖ ﻟﻄﯿﻒ و حساس  (ﻧﺮم ﺧﻮﯾﯽ) ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد. ﭘﺲ از ﮐﺘﻞ، ﺟﯿﻢ ﻟﻮﻫﺮ (1982) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺣﯿﻄﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ ﺑﻮد.اما فردی که ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻼف ﮐﻼف و ﻫﻤﮑﺎران،(2002) ﺑﻮد.

ﮐﻼف و ﻫﻤﮑﺎران (2002) ﮐﺎر ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺤﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ را از ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ (1979) و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ، ﭼﺎﻟﺶ، ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﻬﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﻔﻪ “اﻋﺘﻤﺎد ” ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ اراﺋﻪﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﻧﯽ دارای ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺖ:

 • ﭼﺎﻟﺶ
 • ﮐﻨﺘﺮل
 • ﺗﻌﻬﺪ
 • اﻋﺘﻤﺎد

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ دو زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ و دو زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻋﺘﻤﺎداﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻮد. آﻧﻬﺎ ﻣﺪل ﺧﻮد را ﻣﺪل 4C ﻧﺎﻣﯿﺪاﻧﺪ.


همچنین می توانید از مطالب بیشتری درباره کرونا استفاده کنید.

 

نوع فایل

PDF

تعداد سوالات

شیوه نمره گذاری

دارد

روایی

پایایی

نمایش همه مشخصات کالا
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش