پرسشنامه اضطراب حاملگی (PRAQ)

7,500 تومان

تعداد گویه : 57
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اضطراب حاملگی
پرسشنامه اضطراب حاملگی (PRAQ)

7,500 تومان