پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه فوا و همکاران

7,900 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه فوا و همکاران
پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه فوا و همکاران

7,900 تومان