نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار شخصیت ایزنک

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار شخصیت مینه سوتا ( MMPI-2 )

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار شخصیت نئو ( فرم بلند )

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار فرسودگی شغلی

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار مدیریت تعارض رابینز

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار هوش اخلاقی

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار هوش فرهنگی آنگ و ارلی

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار هوش معنوی جامع فرم بلند ISIS

29,000 تومان

نرم افزار های روانشناسی

نرم افزار هوش هیجانی بار – ان

29,000 تومان
29,000 تومان