پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (ِ3D-WS)Ardelt Wisdom 3D Questionnaire (ِ3D-WS)
سه بعدی خردمندی آردلت ِ3D WS
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (ِ3D-WS)Ardelt Wisdom 3D Questionnaire (ِ3D-WS)

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:
ویژگی های محصول
 • تعداد گویه: 39
 • روایی و پایایی: دارد
 • نمره گذاری: دارد
 • فروشنده: مجموعه رابینیا
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقاله مرتبط

5,900 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (ِ3D-WS)

ویژگی های پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (ِ3D-WS)

 • رده سنی : بزرگسالان

 • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

 • دارای تفسیر و نمره گذاری

 • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

 • دارای 3 خرده مقیاس است.

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت شامل موارد زیر میباشد:

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (ِ3D-WS) شامل 39 گویه و همچنین دارای شیوه نمره گذاری لیکرت ، پایایی و روایی می باشد.

ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺮد دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن، ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن، ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ورود آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ در اواﯾﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ذﮐﺮ ﮐﺮد (راﺑﯿﻨﺴﻮن، 1990)؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ را ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎدری اﺳﺖ (ﮐﻮﻧﺰﻣﺎن و ﺑﺎﻟﺘﺮ، 2003) ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه آن ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ (اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ، 2004) ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﭼﺎﻟﺸﯽ را آﻏﺎز ﮐرده اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﺪه آل ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﭘﯿﺮیﺷﻨﺎﺳﯽ (ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﺑﯿﺮن، 1980)، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ، 1990 ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮش در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺸﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎن در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ (ﺳﯿﮕﺰﻧﺖ ﻣﯿﻬﺎﻟﯽ و راﺗﻮﻧﺪه 1990) ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه اﺳﺖ.


برای مطالعه درمان شناختی رفتاری CBT کلیک کنید.

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش